Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy
o Świadczenie Usług, Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę.

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.gastromix.pl. Sprzedającym jest firma Gastromix II S.C. Waldemar Gazurek Mieczysław Franek z siedzibą ul. Śląska 2, Harbutowice, 43-430 Skoczów, NIP: 548-23-42-232, REGON: 072743156.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać: pod numerem telefonu: 33 853 48 05, faks: 33 853 48 13 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@gastromix.pl

Sprzedający dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i Sprzedający je stosuje.

§ 1

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, która zaakceptuje Regulamin w celu utworzenia Konta lub zawarcia Umowy Sprzedaży.

 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 221 k.c.

 3. Regulamin lub Umowa o Świadczenie Usług – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów, w tym dokonywania płatności. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

 4. Sklep – platforma sprzedaży Towarów lub świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem www.gastromix.pl

 5. Konto Klienta lub Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu

 6. Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

 7. Umowa Sprzedaży lub Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą w sposób określony niniejszym Regulaminem, tj. jest w szczególności zawierana
  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Towar, jego cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Umowa sprzedaży zawiera zastrzeżenie własności, o którym mowa w art. 589 kodeksu cywilnego.

 8. Towar – przedmioty będące rzeczą (towarem) sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta pod warunkiem zapłaty Ceny. Towary mogą być standardowe albo przygotowane na zamówienie Klienta zgodnie z przedłożoną przez niego specyfikacją lub opracowaną w oparciu o jego wymagania, w zależności od aktualnego asortymentu prezentowanego w ramach Sklepu;

 9. Produkt – Towary i Usługi prezentowane w Sklepie Internetowym.

 10. Opinie - oznaczają (nieweryfikowalne przez Sprzedającego) zamieszczone w Serwisie przez Klienta: oceny, recenzje, komentarze, wypowiedzi, poglądy lub jakiekolwiek informacje zawierające subiektywną opinię Klienta o produktach i usługach oferowanych i publikowanych w Serwisie. Opinie mogą odnosić się w szczególności do właściwości produktów, ich zastosowania, składu lub wydajności.

§ 2

Zasady ogólne

1. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta klienta lub w celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego. (Kupujący dobrowolnie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia w czasie realizacji Zamówienia.)

2. Niniejszy Regulamin normuje kwestie związane z korzystaniem ze Sklepu oraz jego poszczególnych funkcjonalności i skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców.

3. W celu korzystania ze Sklepu w pełnym zakresie po stronie Klienta muszą być spełnione minimalne wymagania techniczne, określone w ust. 4.

4. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

1) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową każdego typu

2) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

3) włączona obsługa plików cookies,

4) zainstalowany program FlashPlayer.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1) Adres Sprzedawcy: Gastromix II S.C. Waldemar Gazurek Mieczysław Franek z siedzibą ul. Śląska 2, Harbutowice, 43-430 Skoczów

2) Adres e-mail Sprzedawcy: e-mail.biuro@gastromix.pl

3) Numer telefonu Sprzedawcy: tel. 33 853 48 05, faks: 33 853 48 13.

4) Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

ING Bank Śląski S.A. Nr rachunku : 84 1050 1083 1000 0022 5900 3149.

5) Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6) Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze, w godzinach 8-16

od poniedziałku do piątku.

§ 4

Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienie można złożyć poprzez koszyk sklepu internetowego. Ten sposób składania zamówienia umożliwia szybką i automatyczną obsługę zamówienia. Poniżej opis tego sposobu zamówienia krok po kroku.

  1. Aby dokonać zakupu towaru najpierw należy włożyć towar lub towary do koszyka poprzez wciśnięcie przycisku „Do koszyka” lub "dodaj do koszyka" znajdującego się przy wybranym towarze. W ten sposób można dodawać kolejne produkty do swojego wirtualnego koszyka.

 1. Po umieszczeniu wszystkich towarów, (które Klient chce zakupić) w koszyku, należy wcisnąć "Do kasy".

 2. W kroku drugim należy podać dane kontaktowe do osoby zamawiającej (potrzebne do potwierdzenia zamówienia).

 3. Kolejny krok to podanie adresu dostawy, ewentualne dane do faktury jeśli Klient żąda FV.

 4. W trzecim kroku należy wybrać sposób dostawy. Klient wybiera czy chce, aby kurier lub listonosz dostarczył przesyłkę lub wybiera odbiór własny.

 5. Następnie należy wybierać spośród możliwych odpowiadającą Klientowi formę płatności.

 6. Ekran czwarty pokazuje wszystkie wprowadzone informacje celem ich sprawdzenia. Klient ma możliwość ich poprawienia oraz ostatecznego zatwierdzenia, co jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Ostatecznego zamówienia należy dokonać przyciskiem "Potwierdzam zakup". Złożenie zamówienia oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży na przedstawionych warunkach i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za zamówione towary.

 7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany adres poczty elektronicznej automatyczny email z podsumowaniem zamówienia.

 8. W przypadku większych zakupów niezwłocznie (nie później niż następnego dnia roboczego) skontaktuje się z Klientem pracownik sklepu, aby potwierdzić, że Sklep przyjmuje złożoną ofertę, ewentualnie aby przedstawić alternatywną propozycję, którą będziesz mógł przyjąć lub odrzucić.

 9. Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia – jeżeli został wybrany sposób płatności zakładający płatność z góry – możesz i powinieneś dokonać zapłaty. Kolejny etap to już tylko oczekiwanie na przesyłkę z zamówionym towarem.

 10. W dniu wysyłki, po południu, otrzymasz email powiadamiający o wysłaniu przesyłki. Będzie on zawierał wszelkie pomocne informacje do szczęśliwego i wygodnego zakończenia transakcji (np. kontakt z kurierem, nr przesyłki). W każdej chwili podczas zamawiania możesz kontaktować się z naszą firmą, a my udzielimy wszelkich niezbędnych informacji

 1. Zamówienie można składać także pocztą elektroniczną –poprzez e-mail. Wystarczy przesłać e-mail na adres Sklepu zawierający niezbędne dane, a Sklep potwierdzi zamówienie odpowiadając na wiadomość e-mail Klienta.

 2. Zamówienie można składać także telefonicznie. W określonych przypadkach, np. gdy nie mają Państwo w danym momencie dostępu do Internetu lub jest to dla Państwa wygodniejsza forma złożenia zamówienia, nasi handlowcy przyjmą zamówienie podczas rozmowy telefonicznej rejestrując je ręcznie w systemie i nadając w ten sposób unikalny numer zamówienia przydatny w dalszych kontaktach z naszym sklepem.

§ 5

Niezbędne dane do przyjęcia zamówienia

Klient zobowiązany jest do realizacji zamówienia podać następujące dane:

 1. imię i nazwisko Klienta,

 2. Nazwa firmy, adres oraz numer NIP, lub imię i nazwisko i adres dostawy – jeżeli dotyczy klientów nie prowadzących działalności gospodarczych lub którzy zakup dokonują nie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

 3. adres e-mail zamawiającego Klienta,

 4. Telefon do zamawiającego Klienta,

 5. Wybrany sposób dostawy,

 6. Wybrany sposób płatności,

 7. Adres dostawy (jeśli wybrano wysyłkę),

 8. Lista zamawianych towarów.

§ 6

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu/Towaru:

1)Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

2) Odbiór osobisty dostępny pod adresem firmy – po wcześniejszym umówieniu się.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

1) Płatność przy odbiorze,

2) Płatność za pobraniem,

3)Płatność przelewem na konto Sprzedawcy, w tym przedpłata

4) Płatności elektroniczne,

5) Płatność kartą płatniczą,

3. Jeżeli chodzi o płatność przy odbiorze w przypadku przesyłek dostarczanych przez kuriera, to gotówkę odbiera kurier dostarczający towar. Koszt pobrania wliczony jest w cenę przesyłki. Wartość pobrania nie może przekraczać 6 000 zł, płatność przy większych zamówieniach musi być realizowana przez przelewy bankowe (lub częściowo przez przedpłatę przelewem, częściowo przez pobranie). Jeżeli to możliwe, towar o wartości powyżej limitu pobrania może być rozdzielony na dwie osobne przesyłki i wysłany na dwa razy, w odstępie jednego dnia.

4. W przypadku zamówień płatnych gotówką –płatność w momencie odbioru zamówionego towaru w siedzibie Sprzedającego.

5. Jeżeli chodzi o formę płatności - przedpłata na konto bankowe, to ustalona cena sprzedaży wpłacana jest z góry (tj. przed wysłaniem towaru) na rachunek bankowy Sprzedającego. Wysyłka towaru następuje po wpłynięciu pieniędzy na konto bankowe Sprzedawcy. Na życzenie zostanie wystawiona faktura proforma. Czas wpłynięcia pieniędzy na konto Sprzedawcy to zazwyczaj 24 godziny od zlecenia przelewu licząc tylko dni robocze chyba, że przelew wykonany jest z banku w którym konto ma Sprzedawca, wtedy pieniądze są u Sprzedawcy w ciągu 5-10 minut. Przy zakupie produktów może zostać naliczona dodatkowa prowizja za płatności elektroniczne.

6.Numer konta bankowego Sprzedawcy:

ING Bank Śląski S.A. Nr rachunku : 84 1050 1083 1000 0022 5900 3149

7. Uwaga! Jeśli Klient dokonał przedpłaty oraz wybrał za sposób dostawy odbiór osobisty, Sprzedawca wymaga wykazania, że osoba odbierająca towar jest uprawniona do odbioru danego zamówienia. Jeśli odbioru ma dokonać inna osoba niż opłacający zamówienie, należy przekazać Sprzedawcy wcześniej dane identyfikacyjne (np. numer dokumentu tożsamości) osoby odbierającej.

8. Płatności elektroniczne. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

§ 7

Faktury VAT i paragony

Na wszystkie towary zakupione u Sprzedającego jest wystawiany dowód zakupu w postaci paragonu imiennego lub faktury VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy wypełnić odpowiednie pola formularza podczas składania zamówienia. Dokument zakupu przesyłamy emailem.

§ 8

Sposoby dostawy towaru – koszt, czas

 1. Koszt transportu wynosi 25 zł netto przy zamówieniu przedpłata, a 30 zł netto przy zamówieniu za pobraniem.

 2. Dostawy dokonujemy poprzez firmy kurierskie FeFex, Geis , DHL.

 3. Odbiór w biurze handlowym Sprzedającego: Gastromix II S.C. Waldemar Gazurek Mieczysław Franek, przy czym tylko gdy przy zamówieniu została wybrana taka opcja. Wtedy klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z dostarczeniem towaru a, odbiór towaru zawsze musi być potwierdzony przez Sprzedającego

 4. Czas dostawy towaru zależny jest od sposobu dostawy. Jednocześnie przypominamy, że o czasie realizacji zamówienia, tj. czasie w jakim zobowiązuje się Sprzedawca dostarczyć Klientowi zamówiony towar, informujemy, po wybraniu towaru i sposobu dostawy, ale zawsze przed ostatecznym złożeniem zamówienia (tj. potwierdzeniem przez Klienta zakupu przez przycisk ‘Potwierdź zakup’).

 5. W przypadku dostawy firmą kurierską – w ok. 95% nadawanych przesyłek czas dostawy to 1-2 dni roboczych. Czyli do 48 godz. od dnia w którym Sprzedawca nadał przesyłkę należy spodziewać się przyjazdu kuriera. Pozostałe 5% to przypadki, kiedy firma kurierska nie wywiąże się należycie ze swoich obowiązków na skutek różnych przyczyn np. awaria samochodu dostawczego, święta, ciężkie warunki atmosferyczne, wypadki, niedopatrzenia i błędy ludzkie, a także brak obecności adresata pod adresem dostawy. Dlatego warto sprawdzać stan realizacji dostawy na stronie internetowej firmy kurierskiej. Podając uzyskany od Sprzedawcy numer przesyłki mogą Państwo uzyskać więcej informacji o przesyłce. Przesyłki można także śledzić na stronach internetowych firm kurierskich. Dodatkowych informacji udzieli dyspozytor w firmie kurierskiej z która warto kontaktować się telefonicznie.

 6. Dostawa do biura Sprzedającego - odbioru towaru można dokonywać także w biurze Sprzedawcy, jeśli przy zamówieniu została wybrana taka opcja. Biuro Sprzedającego znajduje się w Skoczowie i jest zaopatrywane raz dziennie za pośrednictwem firm kurierskich. Jeśli zamówiony został towar z odbiorem w sklepie, potwierdzimy datę odbioru.

 7. Sposoby dostawy:

1) Przesyłka kurierska firmą FEDEX DHL. Zamówienie dostarcza firma kurierska FEDEX DHL. Kurier dostarczy towar do klienta pod wskazany adres w całej Polsce najczęściej na drugi dzień roboczy po nadaniu przesyłki.

2) Odbiór osobisty w biurze handlowym Sprzedającego. Odbioru towaru można dokonywać także w naszym biurze, jeśli przy zamówieniu została wybrana taka opcja.

8. UWAGA!!!Prosimy o sprawdzenie, w chwili odbioru przesyłki od Kuriera, czy opakowanie jest oryginalnie zapakowane i nieuszkodzone. Paczka powinna być oklejona taśmami, które nie powinny nosić śladów uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, taśm lub stwierdzenia prób otwierania przesyłki, prosimy o zadbanie aby został spisany protokół szkody przez kuriera – protokół odbioru (reklamacji). Po spisaniu protokołu prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z naszą firmą. od tego momentu jesteśmy w stanie natychmiast zająć się reklamacją w celu wymiany towaru lub zwrotu wartości. Sugerujemy zawsze sprawdzać zawartość przesyłki przy kurierze, nawet jeśli nie nosi ona widocznych śladów uszkodzeń.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin określony w ust.1 jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania Towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Wskazane prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym
  z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany Towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy.

 6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres
  e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe, (wzór w załączeniu do niniejszego regulaminu).

 8. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

 9. Sklep dokona zwrotu zapłaty poniesionej przez konsumenta płatności w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.

 10. Skutki odstąpienia od Umowy:

1)W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

2)W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności,
w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 1. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania,
  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 3. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać
  w zwykłym trybie odesłany pocztą.

 5. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające
  z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 6. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

  1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  4. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  8. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 1. Cały katalog wyjątków od prawa odstąpienia od umowy określa art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Uprawnienie, o którym mowa powyżej określone w ust. 1-12 dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 10

Reklamacja i gwarancja

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu jest zależny od producenta. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Konsumentami oraz Klientów będących przedsiębiorcami na prawach Konsumenta za sprzedany Produkt są określone w przepisach prawa, tj. odpowiednio:

   1. w przypadku Produktów kupionych do dnia 31.12.2022 roku, zasady odpowiedzialności Sprzedawcy w razie stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej Produktu określają przepisy ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2022 roku (reklamacja Produktu na podstawie rękojmi);

   2. w przypadku Produktów kupionych od dnia 01.01.2023 roku zasady odpowiedzialności Sprzedawcy w razie stwierdzenia niezgodności Produktów z Umową Sprzedaży określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności art. 43a Ustawy o Prawach Konsumenta i następne (reklamacja Produktu na podstawie niezgodności z umową).

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem pozostałych Klientów, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, są określone w przepisach Kodeksu Cywilnego.

 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z zawartą Umową Sprzedaży, bez wad.

 3. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14dni.

 4. W przypadku towarów kupionych na stronie gastromix.pl objętych gwarancją, Klient powinien – zamiast bezpośrednio kontaktować się z gwarantem – skontaktować się ze Sprzedającym. Proponujemy skorzystanie z formularza znajdującego się na naszej stronie internetowej, przy czym proszę pamiętać, aby zaznaczyć, że chcecie Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

 5. W przypadku skorzystania z naszego pośrednictwa zobowiązujemy się do przekazania towaru gwarantowi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez nas towaru od Państwa. Towar prosimy przesyłać na adres Gastromix II S.C. Waldemar Gazurek Mieczysław Franek ul. Śląska 2, Harbutowice,43-430 Skoczów.

 6. Rozpatrywanie Państwa roszczeń z tytułu gwarancji odbywało się będzie na zasadach określonych w treści udzielonej gwarancji. Po otrzymaniu przez nas towaru od gwaranta niezwłocznie poinformujemy Państwa o odebraniu przez nas towaru od gwaranta i o działaniach podjętych przez gwaranta oraz prześlemy towar na wskazany przez Państwa adres albo będziecie mogli Państwo odebrać od nas towar osobiście. Koszt odesłania naprawionego towaru Sprzedający.

 7. Uprawnienie, o którym mowa powyżej określone w ust. 1-8 dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej."

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 

oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

    1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1706),
     z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

    2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
     o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1706),
     z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

    3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12

Dane osobowe w Sklepie

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący wyraża dobrowolną zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu w celu ich przetwarzania, w związku
  z realizacją Zamówienia, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 3. W wypadku udzielenia zgody na udostępnienie danych osobowych, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedającego jako administratora danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na stronie Sklepu.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest:

1) zmiany przepisów prawa,

2)zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, rodo, ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załącznik do regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.